Winnaar 1999

  • Tekstschrijver(s): Bert & Ursela Garnier
  • Componist(en): Bert & Ursela Garnier
  • Uitvoerende(n): 't Merretkoer
  • Datum: 05-02-1999
  • Finaleplaats: Belvend, tenniscentrum de Poelder
  • Organisatie: CV de Belhamels
  • Presentatie: Alf Poell

Ich höb dich weer gevoonde

Refrein:
Iech hob diech gevoonde, dat is e gelök.
Want diech höbsde duite en iech voont d’ch trök.
Veer drinke eint same en blieve bejein.
Iech haw d’ch hiel good vas, geine mins kreig us nog oetrein

Couplet 1:
Iech wouw  ‘ns  lekker danse en mèt diech de vloer op goon.
Obbins, dao woort jech aofgetik en diech lees miech dao stoon.
De woors door iemes mètgesleip, iech zaog d’ch al gaw neet mie!
Wat moos iech goon beginne, zoonder duite noondepie!

Couplet 2:
Iech leep nao ’t buffèt en iech bestelde: sjoes haafum.
Toen moos jech ’t betaole en iech dreijde m’ch haw um.
Iech kos ’t neet geluive, mer de waors weer op de luip.
Mer keend es iech d’ch vin, daan lègk iech d’ch in ’n knuip!

1999 LVK